Popis úrovně CEFR

B2

NASLOUCHÁNÍ

Rozumím hlavním myšlenkám složité řeči o konkrétních a abstraktních tématech přednesených ve standardním dialektu, včetně technických diskusí v mé oblasti specializace.

Dokážu podrobně porozumět tomu, co se mi říká ve standardním mluveném jazyce.

S určitým úsilím dokážu zachytit většinu toho, co se kolem mě říká, ale může být pro mě obtížné porozumět diskusi mezi několika řečníky, kteří svůj jazyk nijak nezmění.

Dokážu sledovat základy přednášek, přednášek a zpráv a dalších forem komplexní akademické nebo odborné prezentace ve svém oboru.

Dokážu sledovat televizní drama a většinu filmů ve standardním dialektu.

Rozumím televizním zprávám, publicistice, dokumentárním filmům, rozhovorům, talk show atd.

Rozumím zprávám a zprávám mluveným standardním dialektem normální rychlostí.

ČTENÍ

Umím číst s velkou mírou nezávislosti, v případě potřeby selektivně používat slovníky a další referenční zdroje.

Dokážu rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a zpráv o tématech souvisejících s mými zájmy nebo mým zaměstnáním a rozhodnout, zda je bližší čtení užitečné.

Rozumím článkům, zprávám a recenzím, v nichž autoři vyjadřují konkrétní pohledy (např. Politický komentář, kritika výstav, divadelních her, filmů atd.).

Dokážu porozumět zdlouhavým pokynům, například v uživatelské příručce k televizoru nebo digitálnímu fotoaparátu, k instalaci softwaru, pokud dokážu přečíst obtížné části.

Dokážu číst povídky a romány psané přímočarým jazykem a stylem, používám slovník, pokud znám příběh a / nebo spisovatele.

Rozumím hlavním bodům formálních i neformálních dopisů týkajících se mých osobních a profesních zájmů s občasným používáním slovníku.

SPOKEN INTERAKCE

Dokážu se aktivně účastnit konverzace a jasně vyjádřit své úhly pohledu, myšlenky nebo pocity přirozeně s efektivním obratem.

Dokážu vyhodnotit výhody a nevýhody a podílet se na rozhodování ve formální nebo neformální diskusi.

Mohu v diskusi udržet své názory poskytnutím příslušných vysvětlení, argumentů a komentářů.

Dokážu spolehlivě zjistit a předat podrobné informace osobně i po telefonu, klást doplňující otázky a v případě potřeby získat vysvětlení nebo rozpracování.

Mohu účinně podat stížnost, vysvětlit problém a požadovat vhodná opatření.

Mohu použít telefon k vyhledání podrobných informací, za předpokladu, že druhá osoba mluví jasně, a klást následné otázky, abych ověřil, že jsem plně pochopil bod.

SPOKEN VÝROBA

Dokážu podat jasné a podrobné popisy široké škály témat souvisejících s mými oblastmi zájmu.

Dokážu vytvořit jasný argument, logicky propojit své myšlenky a rozšířit a podpořit své body pomocí vhodných příkladů.

Dokážu kriticky představit aktuální problém a zvážit výhody a nevýhody různých možností.

Dokážu shrnout informace a argumenty z mnoha zdrojů, jako jsou články nebo zprávy, diskuse, rozhovory, prezentace atd.

Dokážu orálně shrnout děj a sled událostí ve filmu nebo hře.

PÍSEMNÁ VÝROBA

Dokážu zdlouhavě psát o aktuálních problémech, i když mohou být složité koncepty příliš zjednodušené, a dokáže napravit mnoho mých chyb v procesu.

Dokážu napsat jasný a podrobný popis různých témat vztahujících se k mé oblasti zájmu.

Dokážu napsat referát na podporu nebo proti určitému úhlu pohledu a vysvětlující výhody a nevýhody různých možností.

Dokážu vyjádřit zprávy, názory a pocity v korespondenci a reagovat na zprávy druhé osoby.

Umím psát standardní formální dopisy vyžadující nebo sdělující relevantní informace podle šablony.

STRATEGIE

Dokážu použít standardní fráze jako „To je těžké zodpovědět“, abych získal čas a udržel tah při formulaci toho, co říct.

Mohu pomoci diskusi na známé ploše potvrzující porozumění, pozvat ostatní atd.

Obecně můžu mezery ve slovníku a struktuře překrýt parafrázemi.

Doklady a chyby mohu obecně opravit, pokud o nich vím, nebo pokud vedly k nedorozuměním.

Dokážu si zaznamenat „oblíbené chyby“ a vědomě sledovat jejich projev.

KVALITA JAZYKA

Mám dostatečný rozsah slovní zásoby, abych mohl měnit formulaci a vyhnout se opakování, když se vyjadřuji k věcem spojeným s mým oborem a k nejběžnějším tématům.

Dokážu spolehlivě vysvětlit podrobnosti události, nápadu nebo problému.

Umím spojit to, co říkám nebo píšu, do jasného a dobře organizovaného textu, i když to nemusím vždy dělat hladce, takže mohou nastat nějaké „skoky“.

Dokážu komunikovat s rozumnou přesností a mohu opravit chyby, pokud vedly k nedorozuměním.

Dokážu vytvářet úseky jazyka s poměrně rovnoměrným tempem; i když můžu při hledání výrazů váhat, je tu několik znatelně dlouhých pauz.

Dokážu udržovat vztahy s rodilými mluvčími, aniž bych je neúmyslně pobavil nebo dráždil nebo vyžadoval, aby se chovali jinak, než by se chovali s rodilým mluvčím.